LOCATIES

STANDBOUW ANTWERPEN

STANDBOUW BERLIJN

STANDBOUW BIRMINGHAM

STANDBOUW DORTMUND

STANDBOUW ESSEN

STANDBOUW HANNOVER

STANDBOUW KEULEN

STANDBOUW LONDEN

STANDBOUW LYON

STANDBOUW MADRID

STANDBOUW MILAAN

STANDBOUW MÜNCHEN

STANDBOUW NÜRNBERG

STANDBOUW PARIJS

STANDBOUW AMSTERDAM RAI

STANDBOUW GORINCHEM

STANDBOUW HARDENBERG

STANDBOUW HOUTEN EXPO

STANDBOUW NIEUWEGEIN NBC

STANDBOUW ROTTERDAM AHOY

STANDBOUW UTRECHT JAARBEURS

CONTACT

EYEOPENER PROJECTS B.V.

GRAFTERMEERSTRAAT 32

2131 AC HOOFDDORP

THE NETHERLANDS

+31 (0) 23 - 743 09 43

CONTACT@EYE-OPENER.NL

KVK  75359502

BTW  NL860252498B01

  • White Facebook Icon

© 2019 EYEOPENER-PROJECTS.NL

privacy policy - algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

Aplus International B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Hoofddorp.

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 34080117

 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Aplus: de besloten vennootschap Aplus International B.V en alle aan haar gelieerde vennootschappen;
Opdrachtgever: elk bedrijf, elke instelling of elke particulier die met Aplus onderhandelt over het verstrekken van een opdracht, dan wel aan Aplus een opdracht heeft gegeven;
Overeenkomst: de overeenkomst gesloten tussen Aplus en Opdrachtgever;
Producten: door Aplus aan Opdrachtgever Verkochte of Verhuurde en/of Geleverde producten;
Geleverde producten: door Aplus Geleverde Producten;
Verhuurde producten: door Aplus Verhuurde producten aan Opdrachtgever;
Verkochte producten: door Aplus Verkochte producten aan Opdrachtgever
Werkzaamheden: door Aplus ten behoeve van Opdrachtgever te verrichten of verrichte diensten en/of te leveren/ geleverde werkzaamheden;
Opdracht: de opdracht van een opdrachtgever aan Aplus om Producten te leveren, dan wel diensten te verrichten.

 

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die Aplus doet, op alle overeenkomsten die zij sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg zijn, evenals op alle overige rechtsbetrekkingen tussen Aplus als (potentiële) opdrachtnemer en Opdrachtgever.

1.2 Standaardvoorwaarden die worden gehanteerd door Opdrachtgever worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden
overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.

1.4 Bij strijd tussen de inhoud van de Overeenkomst en/of een offerte en deze algemene voorwaarden, gelden de bepalingen uit de Overeenkomst en/of de offerte.

1.5 Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig is, vernietigd wordt of op andere gronden daarop door partijen geen beroep kan worden gedaan, heeft Aplus het recht deze te vervangen door een wel geldige en afdwingbare bepaling, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk in acht wordt genomen. De overige bepalingen blijven in dat geval onverkort van kracht.

 

Artikel 2: Aanbiedingen en totstandkoming van overeenkomsten

2.1 Opgave of vermeldingen van prijzen, afmetingen, hoedanigheden en andere technische gegevens, voorkomende in catalogi, prospectie, advertenties en offertes, worden geacht als slechts ter informatie te zijn verstrekt.

2.2 Als Opdrachtgever aan Aplus gegevens, tekeningen, schetsen, adres- of aflevergegevens of algemeen andere informatie verstrekt, mag Aplus uitgaan van de juistheid hiervan en zal zij haar aanbieding hierop baseren.

2.3 Alle aanbiedingen van Aplus zijn vrijblijvend. Door Aplus uitgebrachte offertes zijn maximaal 1 maand, te rekenen vanaf de daarin vermelde datum, geldig, tenzij in de offerte anders is bepaald.

2.4 De Overeenkomst komt uitsluitend tot stand zodra Aplus de Opdracht schriftelijk of via elektronische weg heeft aanvaard/bevestigd of een begin met de uitvoering daarvan heeft maakt. Voor leveringen van Producten en/of Werkzaamheden waarvoor de aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.

2.5 Aplus is gerechtigd opdrachten te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de Opdracht te verbinden. Het feit dat Aplus met enige regelmaat Producten aan Opdrachtgever heeft geleverd en/of werkzaamheden voor Opdrachtgever heeft verricht, zal er niet toe leiden dat tussen partijen een duurovereenkomst, van welke aard dan ook, ontstaat of dat Aplus gehouden is nieuwe opdrachten te aanvaarden.

2.6 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door personeel van of namens Aplus gedaan, binden Aplus slechts indien en voor zover deze door daartoe bevoegde personen namens Aplus zijn bevestigd.

2.7 Aplus is gerechtigd om voor een Opdracht derden in te schakelen indien zij dit wenselijk acht. De kosten daarvoor worden doorberekend aan Opdrachtgever zoals bepaald in de Overeenkomst.

2.8 Overdracht van (een deel van) de Overeenkomst of één of meer verplichtingen van Opdrachtgever daaruit is slechts mogelijk na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Aplus. Aplus kan aan een dergelijke toestemming voorwaarden verbinden.

 

Artikel 3: Prijs

3.1 Betaling dient te geschieden in Euro’s.

3.2 De door Aplus gehanteerde prijs voor Producten en/of Werkzaamheden zoals weergegeven in de Overeenkomst, is een nettoprijs exclusief de daarover verschuldigde BTW, waarbij geldt dat de BTW te alle tijden gewijzigd mag worden en elke BTW wijziging mag worden doorberekend. De nettoprijs is eveneens exclusief de gemeentelijke leges en andere precariorechten, eventuele invoerrechten, kosten voor verpakking en emballage, taxen, tolrechten en/of andere lasten, al dan niet van overheidswege. Kosten voor installatie, montage, en andere kosten in verband met de levering, zijn niet bij de prijs inbegrepen.

3.3 De prijs vermeld in de opdrachtbevestiging van Aplus is de definitieve prijs en vaststaand voor de duur van (uitsluitend) de betreffende Overeenkomst.

3.4 Eventuele installatiekosten, montagekosten en andere kosten in verband met de levering, zijn niet in de prijs inbegrepen.

3.5 Aplus is gerechtigd om bij factuurbedragen gelijk aan of lager dan EUR 25,- exclusief BTW, administratiekosten van EUR 25,- in rekening te brengen.

3.6 Indien nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, één of meer van de prijsfactoren een verhoging of verlaging ondergaan of de Opdracht wordt gewijzigd, is Opdrachtgever gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen of te verlagen, ook als die verhoging of verlaging wordt veroorzaakt door voorzienbare omstandigheden. Aplus maakt een dergelijke prijsverhoging of prijsverlaging zo spoedig mogelijk aan Opdrachtgever bekend.

 

Artikel 4: Betaling

4.1 Indien niet anders overeengekomen, dient betaling binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden.

4.2 Aplus is gerechtigd om ter zake van Producten en/of Werkzaamheden vooruitbetaling van de volledige of een gedeelte van de prijs te verlangen. Het is Aplus in dat geval toegestaan de Producten pas te leveren en/of de Werkzaamheden te verrichten nadat de gewenste vooruitbetaling is ontvangen.

4.3 Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Opdrachtgever verplicht op eerste verzoek van Aplus een naar haar oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken.

4.4 Als Opdrachtgever niet tijdig aan haar (betalings)verplichtingen voldoet, verkeert zij door dat enkele feit in verzuim, zonder dat daartoe enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, in welk geval alle vorderingen op Opdrachtgever direct opeisbaar zijn en Opdrachtgever de rente verschuldigd is vanaf dat moment van 1,5 % per maand – waarbij een gedeelte van een maand telt als een maand – over het openstaande bedrag.

4.5 Aplus heeft in geval van verzuim van Opdrachtgever het recht de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en/of haar schade op Opdrachtgever te verhalen.

4.6 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Aplus maakt als gevolg van de niet-nakoming door de Opdrachtgever van diens (betalings)verplichtingen komen ten laste van Opdrachtgever, zulks met een minimum van 10% van het te vorderen bedrag en met een minimum van EURO 100,-.

4.7 Betalingen van Opdrachtgever strekken altijd eerst tot voldoening van de eventueel verschuldigde rente, vervolgens van door Aplus gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en tenslotte van eventueel door Aplus geleden schade en worden pas daarna in mindering gebracht op telkens de oudste openstaande factuur, verzonden aan Opdrachtgever of een andere vennootschap uit de groep van Opdrachtgever, ongeacht of die factuur samenhangt met een andere overeenkomst tussen partijen of tussen Aplus en die vennootschap.

 

Artikel 5: Annulering

5.1 De annulering van een Opdracht en/of order dient schriftelijk te worden gedaan. Annulering geschiedt tegen 100 % betaling door Opdrachtgever van de reeds door Aplus ingekochte materialen, goederen etc., verhoogd met de reeds bestede uren van medewerkers en door Aplus ingeschakelde derden ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst.

5.2 In aanvulling op het bepaalde in artikel 5.1. geldt dat bij annulering vóór 10 werkdagen voordat uitvoering wordt gegeven aan de Werkzaamheden en/of de afleverdatum van de Verkochte en/of Verhuurde producten plaatsvindt, geldt dat minimaal 50 % annuleringskosten in rekening worden gebracht. Bij annulering binnen 10 werkdagen geldt dat voordat uitvoering wordt gegeven aan de Werkzaamheden en/of de afleverdatum van de Verkochte en/of Verhuurde producten plaatsvindt, minimaal 75 % annuleringskosten in rekening wordt gebracht. Bij annulering binnen 24 uur voordat uitvoering wordt gegeven aan de Werkzaamheden en/of de afleverdatum van de Verkochte en/of Verhuurde producten plaatsvindt, dient de volledige prijs te worden betaald.

5.3 Ziet de Overeenkomst alleen op de Verkochte producten door Aplus aan Opdrachtgever, dan is artikel 5.2. niet van toepassing.

 

Artikel 6: Levering

6.1 De levering van Producten geschiedt conform de leveringscondities vermeld in de Overeenkomst.

6.2 Alle door Aplus genoemde leveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van gegevens die bij het aangaan van de Overeenkomst aan haar bekend waren. Aplus doet haar uiterste best om de leveringstermijn na te komen, echter de leveringstermijn kan niet beschouwd worden als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Aplus, geeft overschrijding van de levertijd de Opdrachtgever geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst, dan wel op vergoeding van enige door Opdrachtgever geleden schade.

6.3 Aplus is gerechtigd om Producten en Werkzaamheden in gedeelten te leveren. Hierbij heeft Aplus de mogelijkheid om elke gedeelte afzonderlijk te factureren.

6.4 Levering geschiedt af magazijn (Ex Works, Incoterms 2010) bij Aplus. Vanaf het moment dat Producten daar geleverd zijn, komen zij voor risico en verantwoording van Opdrachtgever. Aplus behoudt zich het recht voor om Producten voor rekening en risico van de Opdrachtgever te doen opslaan.

6.5 Bij de vaststelling van de levertijd gaat Aplus er van uit dat zij de Overeenkomst kan uitvoeren onder de omstandigheden, die haar op het moment van haar Opdrachtbevestiging bekend zijn. Als er sprake is van gewijzigde omstandigheden dan zal de levertijd en de feitelijke aflevering van de Producten in ieder geval met de tijd benodigd om de Overeenkomst onder deze omstandigheden uit te voeren, worden verlengd.

6.6 Indien levering niet plaats kan vinden op de overeengekomen wijze door oorzaken die niet zijn te wijten aan Aplus, is Aplus gerechtigd om de kosten die dit met zich meebrengt aan Opdrachtgever in rekening te brengen. De levertijd wordt voor zover nodig verlengd. De levertijd wordt tevens verlengd indien de vertraging aan de zijde van Aplus is ontstaan ten gevolge van het niet voldoen door de Opdrachtgever van enige voor Opdrachtgever uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting of van Opdrachtgever te vervangen medewerker.

6.7 Extra onkosten in verband met de levering die Aplus op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever maakt, zullen Opdrachtgever afzonderlijk in rekening worden gebracht, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

 

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

7.1 Verkochte producten blijven eigendom van Aplus tot het moment dat Opdrachtgever volledig heeft voldaan aan alle verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst of andere gelijksoortige overeenkomsten en/of alle vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van deze overeenkomsten, waaronder het betalen van schade, boetes, rente en kosten.

7.2 Aplus is gerechtigd Verkochte producten direct terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden, indien Opdrachtgever tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen zoals bedoeld in artikel 7.1. Opdrachtgever zal daaraan alle medewerking verlenen. Opdrachtgever garandeert Aplus dat zij daartoe alle locaties kan (doen) betreden. Alle kosten verbonden aan het terughalen van Producten komen voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever is gehouden eventuele schade aan Verkochte en Geleverde producten en/of eventuele waardevermindering van Verkochte producten en Geleverde Producten aan Aplus te vergoeden.

7.3 Gedurende de periode zoals bedoeld in artikel 7.1, is het Opdrachtgever verboden Verkochte producten te vervreemden, te verpanden of anderszins te bezwaren, te verhuren, uit te lenen of op enige andere wijze uit zijn macht te brengen, behoudens in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening. Opdrachtgever is verplicht Verkochte producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Aplus te bewaren. Voorts is Opdrachtgever verplicht Verkochte producten gedurende deze periode afdoende te verzekeren.

7.4 Indien derden rechten op door Aplus onder eigendomsvoorbehoud Verkochte producten doen gelden of Opdrachtgever weet dat derden voornemens zijn rechten op voornoemde producten te doen gelden, zal Opdrachtgever Aplus hiervan direct schriftelijk op de hoogte stellen.

 

Artikel 8: Garantie & reclames

8.1 Aplus garandeert dat voor een periode van zes maanden na levering van Verkochte producten deze voldoen aan de overeengekomen specificaties. Bij voornoemde producten wordt daarbij de aard in aanmerking genomen, alsmede dat voornoemde producten voldoen aan de normale in Nederland geldende (wettelijke) eisen, bijvoorbeeld ten aanzien van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en dat montage- en installatiewerkzaamheden worden uitgevoerd naar de in Nederland geldende (wettelijke) eisen ten aanzien van deugdelijk vakwerk. Indien t.a.v. van door derden geleverde producten aan Aplus ten behoeve van de Overeenkomst een afwijkende garantie(termijn) geldt, geldt deze ook t.a.v. de onder de Overeenkomst Verkochte en Geleverde producten.

8.2 De in artikel 8.1. gegeven garantie vervalt indien het gebrek (mede) het gevolg is van:

a. Onoordeelkundig gebruik van de Producten, waaronder ook begrepen het gebruik zonder volledige inachtneming van de gebruikshandleiding bij de Producten;
b. niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
c. niet periodiek controleren van de staat waarin de Producten zich bevinden;
d. installatie of montage zonder volledige inachtneming van de montagehandleiding bij de Producten;
e. serienummers of originele onderdelen zijn verminkt of verwijderd.
f. wijziging of reparatie van de Producten door een ander dan Aplus;
g. (vervangings)onderdelen, die niet origineel van Aplus afkomstig zijn.

8.3 Het staat ter uitsluitende beoordeling van Aplus, waarbij Aplus zich als redelijk handelend leverancier zal gedragen, of de door Opdrachtgever gemelde gebreken terecht zijn. Opdrachtgever zal Aplus desgevraagd alle naar haar oordeel ter zake relevante informatie verstrekken. Van een gebrek is uitsluitend sprake, indien de Verkochte producten niet volledig beantwoorden aan de hiervoor genoemde garanties en de garantietermijn zoals bepaald in artikel 8.1 nog niet is verstreken.

8.4 In geval van een gebrek zoals bedoeld in artikel 8.3. is Aplus slechts gehouden het gebrekkige onderdeel kosteloos te vervangen door levering van een nieuw onderdeel overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 van deze algemene voorwaarden, zonder dat Opdrachtgever daarnaast recht heeft op welke vergoeding of andere verplichting van Aplus. dan ook. Opdrachtgever verplicht zich het gebrekkige onderdeel op eerste verzoek van Aplus te retourneren. Deze geschiedt op kosten van Opdrachtgever en geschiedt overigens conform de instructies van Aplus.

8.5 Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie zoals omschreven in artikel 8.1 indien hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van Aplus heeft voldaan. Indien blijkt dat Opdrachtgever ten onrechte aanspraak heeft gemaakt op garantie, dan zijn alle onderzoeks- en bijkomende kosten voor rekening van Opdrachtgever.

8.6 Onder verval van rechten is Opdrachtgever verplicht om na levering direct bij verkochte producten te onderzoeken of deze onbeschadigd zijn. Eventuele tekorten of beschadigingen dient Opdrachtgever binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk aan Aplus te vermelden en goed, onder meer door middel van foto’s, te documenteren.

8.7 Onder verval van rechten kan Opdrachtgever op gebreken in Producten geen beroep meer doen, als hij dit niet binnen 8 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk bij Aplus heeft gemeld en daarbij de onder 8.4 bedoelde foto’s en andere bewijsmiddelen heeft overgelegd.

8.8 Indien blijkt dat Opdrachtgever binnen 8 dagen Aplus op de hoogte hebben gebracht van een gebrek zoals bedoeld in 8.3 maar zelf en/of derden het Product hebben gewijzigd en/of gerepareerd, zonder schriftelijke toestemming van Aplus, vervalt elke garantie.

8.9 In afwijking van het voorgaande zal op occasion producten, zoals demonstratie- of showroommodellen geen garantie worden gegeven.

 

Artikel 9: Overmacht

9.1 Van overmacht aan de zijde van Aplus is sprake indien zij verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst te voldoen als gevolg van omstandigheden die buiten de schuld of risicosfeer van Aplus zijn ontstaan. Daarvan is onder meer, maar niet uitsluitend, sprake in geval van oorlog / oorlogsgevaar, (dreiging van) terrorisme, burgeroorlog, oproer, revolutie, molest, brand, waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen, in- en uitvoerbelemmeringen, defecten aan machinerieën, werkstaking, bedrijfsbezetting, beperkte transportmogelijkheden als gevolg van weersomstandigheden en verkeersstoring, leveranciers en/of onderaannemers van Aplus die niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen en storingen in de levering van energie.

9.2 Aplus heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten in geval en voor de duur van een situatie van overmacht. Indien de situatie van overmacht langer voortduurt dan 6 maanden dan is Aplus. b.v. gerechtigd om de Overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden, zonder daarbij enige schade verschuldigd te zijn aan Opdrachtgever.

 

Artikel 10: Aansprakelijkheid

10.1 Aplus is nooit aansprakelijk voor schade, door welke oorzaak ook ontstaan, behoudens voor zover de wet of deze algemene voorwaarden anders bepalen en behoudens voor zover er sprake is van niet rechtsgeldig uitsluitbare opzet of grove schuld. Het betreft hier directe en indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, andere bedrijfsschade van Opdrachtgever en schade als gevolg van aansprakelijkheid van Opdrachtgever jegens derden. Ten aanzien van opzet of grove schuld rust de bewijslast op Opdrachtgever.

10.2 Indien Aplus onverminderd het bepaalde in artikel 10.1 al aansprakelijk is dan geldt dat de aansprakelijkheid van Aplus is in alle gevallen beperkt tot de schade, die is verzekerd onder haar aansprakelijkheidsverzekering, en het bedrag dat door de verzekeraar in het specifieke schadevoorval wordt uitgekeerd, minus het bedrag aan eigen risico. Aplus is niet verplicht een beroep op haar aansprakelijkheidsverzekering te doen, indien zij door Opdrachtgever aansprakelijk wordt gehouden.

10.3 Aplus bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever kan inroepen, mede ten behoeve van haar ondergeschikten en de niet ondergeschikten voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk is.

10.4 Opdrachtgever vrijwaart Aplus voor alle aanspraken van derden, op welke grond dan ook.

 

Artikel 11: Rechten van intellectuele eigendom

11.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Aplus alle rechten van intellectuele eigendom op de door haar gedane aanbiedingen, orderbevestigingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur, Producten en dergelijke, ongeacht of aan Opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens en zaken mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Aplus niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond.

11.2 Het is Opdrachtgever niet toegestaan gebruik te maken van merken, octrooien, gebruiksmodellen, handelsnamen, domeinnamen, auteursrechtelijk beschermde werken en/of databanken van Aplus of deze te (doen) registreren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Aplus.

 

Artikel 12: Adviezen, ontwerpen en materialen

12.1 Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van Aplus krijgt als deze geen directe betrekking hebben op de Overeenkomst.

12.2 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens hem gemaakte tekeningen, berekeningen, ontwerpen en – voor zover aan de orde – voor de functionele geschiktheid van door of namens hem voorgeschreven materialen. Voorts is Opdrachtgever, bij transport en ingebruikneming van de Producten buiten Nederland, verantwoordelijk voor geschiktheid van de Producten voor gebruik en het voldoen aan de daaromtrent geldende lokale eisen.

12.3 Opdrachtgever vrijwaart Aplus voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens Opdrachtgever verstrekte tekeningen, berekeningen, ontwerpen, materialen, monsters, modellen en dergelijke en voor aanspraken, bijvoorbeeld op het gebied van productveiligheid, welke verband houden met lokale en niet in Nederland geldende (gebruiks)eisen.

 

Artikel 13: Bijzondere bepalingen ten aanzien van verhuur van producten

13.1 Opdrachtgever dient als een goed huurder voor de Verhuurde producten te zorgen.

13.2 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade aan de verhuurde Producten tijdens de duur van de Overeenkomst.

13.3 Indien het gehuurde of onderdelen daarvan beschadigd raken, geheel verloren gaan of onherstelbaar beschadigd raken, komen de reparatiekosten en/of de kosten voor vervanging, volledig voor rekening van Opdrachtgever. Dit geldt eveneens bij diefstal, vermissing of onvolledige retournering van de Verhuurde producten.

13.4 Opdrachtgever draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de Verhuurde producten en dient zelf te zorgen voor verzekering en adequaat beheer van de producten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

13.5 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om Verhuurde producten aan derden onder te verhuren, uit te lenen, of op andere wijze feitelijk af te staan, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.

 

Artikel 14: Bijzondere bepalingen ten aanzien van installatiewerkzaamheden

14.1 Onder installatiewerkzaamheden worden verstaan, alle activiteiten die door medewerkers van Aplus moeten worden uitgevoerd ten behoeve van de Opdrachtgever om ervoor zorg te dragen dat de Producten op deugdelijke wijze en conform de Overeenkomst worden geïnstalleerd. Hieronder wordt ook verstaan: montage, testen, inregelen, tekenwerk en projectleiding, tenzij anders overeengekomen.

14.2 De installatiewerkzaamheden worden te allen tijde geoffreerd en in de Overeenkomst opgenomen, waarbij geldt dat zij worden berekend op basis van nacalculatie, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 15: Beëindiging Overeenkomst

15.1 De Overeenkomst kan door Aplus met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst worden opgezegd in de volgende gevallen:

a. Indien na het sluiten van de Overeenkomst Aplus omstandigheden ter kennis komen die Aplus goede gronden geven te vrezen dat de Opdrachtgever aan haar verplichtingen zal voldoen;
b. Indien de Opdrachtgever ook na schriftelijke ingebrekestelling met een redelijke termijn tot nakoming in gebreke blijft met de correcte nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden, en aldus in verzuim is;
c. Indien een betalingstermijn is verstreken en Opdrachtgever niet (volledig) de betalingstermijn heeft voldaan;
d. Indien Opdrachtgever failliet is gegaan of daartoe een verzoek wordt ingediend of surseance van betaling is aangevraagd;
e. Indien beslag op zaken of vorderingen van Opdrachtgever wordt gelegd;
f. Indien Opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
g. Indien Opdrachtgever (vennootschap) wordt overgenomen door derden;
h. Indien Opdrachtgever (natuurlijk persoon) het verzoek doet te worden toegelaten tot de gerechtelijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

In de genoemde gevallen zijn de vorderingen van Aplus op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar, één en ander onverminderd het recht van Aplus om volledige schadevergoeding te vorderen.

15.2 Opzegging van de Overeenkomst als bedoeld in het vorige lid zal schriftelijk aan Opdrachtgever worden gedaan.

 

Artikel 16: Geheimhouding:

16.1 Opdrachtgever is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van Overeenkomst of uit andere bron heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de Aplus is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

16.2 Opdrachtgever betracht bij het gebruik van informatie die haar ter kennis is gekomen uit hoofde van de Overeenkomst de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

16.3 Opdrachtgever zal haar werknemers verplichten geheimhouding te betrachten ten aanzien van alle informatie met een vertrouwelijk karakter zoals hiervoor in lid 16.1 omschreven en de activiteiten van Aplus. Deze verplichting geldt zowel gedurende de looptijd van de Overeenkomst als na de beëindiging daarvan.

16.4 Opdrachtgever c.q. haar medewerkers zijn de bij de beëindiging van de Overeenkomst gehouden de uit hoofde van de Overeenkomst verkregen informatie, waaronder begrepen schriftelijke stukken en databestanden, onverwijld aan Aplus ter beschikking te stellen.

 

Artikel 17: Wijziging algemene voorwaarden

Aplus heeft te alle tijden het recht deze voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Wijzigingen en of aanvullingen zullen van kracht worden nadat deze ter kennis van de wederpartij zijn gebracht en hebben geen terugwerkende kracht.

 

Artikel 18: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

18.1 Op de rechtsverhoudingen tussen Aplus en Opdrachtgever, van welke aard dan ook, is Nederlands recht van toepassing.

18.2 Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.

18.3 De bevoegde rechter van Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen tussen Aplus en Opdrachtgever kennis te nemen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. Aplus mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.